februari 19, 2018 Natuurbeheerplan Geen reacties

Braspenning – Kanaaldijk
Natuurbeheerplan: Ravels – inrichting rietland

Klant: Braspenning nv
Onderwerp: Ecologische inrichting vijver, realisatie van habitat 3150, inrichten van leefgebied.
Duur: 2016-heden
Aantal personen: 3
Expertise: ruimtelijke inrichting, ecologische kennis, beplanting, natuurbeheerplan
Korte beschrijving: In de speciale beschermingszone Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout wordt door nv Braspenning in de gemeenten Ravels en Oud-Turnhout een grote waterplas ingericht met schakering van een brede zone overjarig rietland afgewisseld met open water, kleinere moerassige gedeelten met rieteilanden en vochtige ruigten. Deze zone zal worden afgeschermd met een bosrijke zone in het zuidenwesten en met een struweelachtige bufferzone in het noorden en oosten.

Met dit project wordt er gefocust op de realisatie van habitat 3150 (eutrofe wateren) en het optimaliseren en inrichten van leefgebied voor vleermuizen, roerdomp, bruine kiekendief en blauwborst. Deze inrichting strookt met de populatiedoelen die voor het gebied zijn gesteld door roerdomp. De vijver wordt gecompartimenteerd via een vooroeverwal en de creatie van een plas-dras zone. Het INBO wordt betrokken in functie van bewaking van de waterkwaliteit. De kost voor de sanering van een stort wordt buiten het ISN project gehouden.

natuurbeheerplan

Written by admin