1. Aanvraagformulier (pdf)
  2. Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad met de benoemingen van de afgevaardigde bestuurders of van de gevolmachtigden;
  3. Kopie van de statuten;
  4. Attest van de verzekeringspolis BA-uitbating, met vermelding dat “bosexploitatie” tot de verzekerde activiteiten behoort, (alsook “aan-en verkoop van hout” in het geval houthandel tot uw activiteiten behoort) en met de vermelding dat de premies tot op heden betaald zijn;
  5. Attest van uw aansluiting als zelfstandig zaakvoerder en eventuele medevennoten die in het aanvraagdossier opgenomen zijn, met vermelding u in orde bent met de sociale bijdragen;

 

Indien u personeel in dienst heeft, gelieve ook volgende documenten toe te voegen:

  1. RSZ-attest van het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal met vermelding dat de bijdragen vereffend zijn;
  2. Bewijs van inschrijving bij RSZ van gemeld personeel (bv. Dimona-inschrijving);
  3. Attest van de arbeidsongevallenverzekering;
  4. Indien mogelijk, attesten met een gedetailleerde lesinhoud van een opleiding die u en uw personeelsleden hebben gevolgd met betrekking op bosexploitatiewerkzaamheden.