In tabel 1 wordt weergegeven hoe hoog het subsidiebedrag per ha per jaar is voor verschillende natuurstreefbeelden1 die in een beheerplan opgenomen zijn. Een natuurstreefbeeld geeft aan naar welk type biotoop je wenst te evolueren binnen de looptijd van je beheerplan van 24 jaar. Het spreekt voor zich dat de ontwikkeling van een waardevol boshabitat langer duurt dan 24 jaar, maar binnen je beheerplan wordt aangehaald op welke manier stappen in de goede richting worden gezet (dit noemen we de beheerstrategie). Deze stappen in de goede richting worden vervolgens opgevolgd en om de 6 jaar gerapporteerd (de monitoring). Tabel 2 geeft de subsidiebedragen weer voor PAS-relevante terreinen.2

Tabel 1: Subsidiebedragen voor verschillende natuurstreefbeelden indien een terrein niet PAS-relevant is (voor PAS-relevante terreinen: zie tabel 2)

 

Streefbeeld

Bedrag per ha per jaar (in €)

1130

17

1140

16

1310/1330-binnendijks

152

1310/1320/1330-buitendijks

220

2110/2120

43

2130/2150/2170

430

2160

84

2190

1460

2310/2330

539

3110/3160

53

3130/3140/3150

153

3260/3270

16

4010/7150

443

4030

447

5130

400

6120

656

6210

1118

6230

1013

6410

2342

6430

675

6510

1124

7110

62

7140/7210

621

7230

2719

8310

16

91D0/91E0/91F0

89

9110/9120

63

9130

98

9150

2738

9160

98

9190

134

2180

68

rbbppm

144

rbbah

35

rbbhc

1766

rbbhf

748

rbbzil

265

rbbkam

304

rbbmc

630

rbbmr

285

rbbms

621

rbbsg/rbbsp

535

rbbsm

396

rbbso/rbbsf

130

ae

79

ah

25

ao

57

ap

39

b

261

cp/cd/cm

225

ha/hv

496

hj

312

hp*/hpr*/hr

129

hu

1124

mz/mc/mr/md

246

so

76

sz/ku

130

Mozaïek – Type A

287

Mozaïek – Type B

361

Mozaïek – Type C

470

Onbeheerde climaxveg.

16

 

1 De habitats met een cijfercode betreffen de Europees beschermde habitats. De habitats die met Rbb beginnen betreffen Regionaal Belangrijke Biotopen. Deze zijn niet beschermd in het kader van de Europese wetgeving, maar zijn omwille van hun ecologische waarde wel zeer belangrijk voor het Vlaamse natuurbeleid. De habitats met een willekeurige lettercombinatie betreffen habitats volgens de Biologische Waarderingskaart (BWK). De BWK geeft een waardering aan verschillende biotopen in Vlaanderen op vlak van ecologische rijkdom.

2 De definitie van een PAS-relevant terrein is de volgende: Een terrein is als PAS-relevant gedefinieerd als het als dusdanig is aangeduid in uitvoering van de programmatische aanpak stikstof die is ontwikkeld overeenkomstig artikel 50ter, §4 van het decreet van 21 oktober 1997 (natuurdecreet).

 

Tabel 2:  Subsidiebedragen voor verschillende natuurstreefbeelden indien een terrein PAS-relevant is

 

Streefbeeld

Bedrag per ha per jaar (in €)

1130

20

1140

18

1310/1330-binnendijks

171

1310/1320/1330-buitendijks

247

2110/2120

49

2130/2150/2170

483

2160

94

2190

1643

2310/2330

607

3110/3160

60

3130/3140/3150

172

3260/3270

18

4010/7150

498

4030

503

5130

451

6120

738

6210

1258

6230

1139

6410

2635

6430

759

6510

1264

7110

70

7140/7210

698

7230

3059

8310

18

91D0/91E0/91F0

100

9110/9120

71

9130

110

9150

3080

9160

110

9190

150

2180

76