Bermbeheerplan Brugge

Klant: Agentschap Wegen en Verkeer
Periode uitvoering: 2023

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelde Landmax een bermbeheerplan op voor het district Brugge. Met dit bermbeheerplan wordt gestreefd naar bloemrijke bermen met een hoge ecologische waarde en grotere biodiversiteit op de snel- en gewestwegen. Tegelijkertijd dient de verkeersveiligheid gegarandeerd te blijven en wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke maaifrequentie.

Aangezien AWV voor veel van zijn bermen nog geen beheerplan heeft, werd er gekozen om een meer pragmatische, kosten- en tijdbesparende aanpak toe te passen bij de opmaak van dit bermbeheerplan. Er werd gestart met een intekening van alle bermen langs de diverse snel- en gewestwegen in GIS.

Vervolgens werd in de periode mei – juni (voor 15 juni) 2022 de aanwezige vegetatie geïnventariseerd volgens de (vereenvoudigde) INBO-methodiek. Hierbij werd geïnventariseerd tot op graslandfase zonder effectieve soortopnames, aangevuld met opnames van ruigtes, struweel, houtige vegetatie en invasieve exoten. Op basis van deze inventarisaties en de verwerking ervan werd vervolgens een beheerplan opgesteld voor de te maaien vegetaties langsheen de snel- en gewestwegen in het district Brugge volgens een middellangetermijnvisie. Hierbij werd het ideale maairegime (puur op basis van graslandfases) herwerkt tot een werkbaar en haalbaar maairegime waarbij bv. wordt gewerkt met grotere beheereenheden en de financiële haalbaarheid ook werd meegenomen.

Written by admin