oktober 18, 2019 Bermbeheerplan Geen reacties

Bermbeheerplan Buggenhout

In opdracht van de gemeente Buggenhout werd een bermbeheerplan opgemaakt. Het doel is om na te gaan of het huidige beheer (volgens het bermbesluit) kan aangehouden of bijgesteld moet worden om een verbetering van de bermen te verkrijgen en toename in soortenrijkdom. De gemeente Buggenhout heeft eveneens een charter als ‘bij-vriendelijke’ gemeente en wil aandacht besteden om ook de bermen waar mogelijk bijvriendelijk te beheren. Hiertoe werden alle bermen geïnventariseerd (ca. 60km). De plantensoorten werden genoteerd met hun bedekking (tansley-schaal) in alle bermdelen. De bermtypering werd daarna bepaald a.d.h.v. de methode aangereikt door het INBO (Van Uytvanck et al., 2017). Speciale aandacht ging uit naar de aanwezigheid van beemdkroon (Knautia arvensis), een prioritaire soort van de provincie Oost-Vlaanderen. Daarnaast werden ook andere groenelementen (hagen, bloemperken, parkjes) in kaart gebracht. 

ecologisch bermbeheer

Binnen het beheerplan worden de beheerdoelstellingen en –maatregelen voor de bermen bepaald, zoals een ecologisch en niet ecologisch maaibeheer, gefaseerd maaibeheer, maaibeheer bij aanwezigheid van beemdkroon, exotenbeheer, snoeibeheer, beheer van bloemenperken. Het beheer werd daarbij afgestemd voor wilde bijen en extra maatregelen zoals de aanplant van enkele parkjes en het voorzien van extra nestgelegenheid werden mee opgenomen. 

ecologisch bermbeheer

Het beheerplan moet zorgen voor de ontwikkeling van meer bloemrijke bermen, het verhogen van de biodiversiteit en het verminderen van het bermmaaisel door een aangepast beheer. En dit steeds rekening houdend met veiligheidsaspecten en de praktische haalbaarheid van het beheer.

Written by admin