Boombeheer: de basis van een duurzame visie

Bomen vormen de basis van onze groene infrastructuur. Je ziet ze overal: in tuinen, langs straten, in parken, op begraafplaatsen en zelfs op gebouwen. In een sterk verstedelijkt Vlaanderen en een steeds sneller veranderend klimaat hebben bomen een belangrijke rol te vervullen om de leefbaarheid te garanderen. Een deskundig opgebouwd boombeheer is dan ook de allereerste stap. 

Bij Landmax gaan we 100% voor duurzame bomen met een duidelijke beheervisie. Alleen op die manier kunnen bomen op langere termijn bijdragen tot een beter leefklimaat. Wij ondersteunen zowel overheidsinstanties, privé-eigenaars, als projectontwikkelaars met uiteenlopende boomgerelateerde vragen.

Inventarisatie en visuele boomcontrole

Inventarisatie en visuele boomcontrole vormen de basis van elk bomenadvies. We maken hiervoor gebruik van de Visual Tree Assessment methodiek (VTA), die ontwikkeld werd in 1947 door dr. Claus Mattheck. Aan de hand van een VTA-analyse kunnen veel bomen op korte tijd worden gecontroleerd op hun stabiliteit, breukgevoeligheid en conditie. Deze factoren in combinatie met de omgeving leren ons of er al dan niet een verhoogd risico is voor een specifieke boom in een specifieke omgeving. Op basis daarvan zullen we maatregelen naar voor schuiven om het risico te beheersen.

Een visuele boomcontrole zegt soms niet voldoende. In dat komt nader onderzoek op de proppen om beter zicht te krijgen op de situatie. Nader onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit trekproef, wortelonderzoek, bodemonderzoek, kliminspectie, tomografie …

Boomeffectenanalyse

Binnen een ontwikkelingsproject of bij een herinrichting van een gebied is de kans groot dat er conflicten ontstaan met bestaande bomen. Het is daarom belangrijk om zo vroeg mogelijk in het project rekening te houden met de hoekstenen van de groene infrastructuur. Om het effect van werkzaamheden op bomen in kaart te brengen werken we een boomeffectenanalyse (BEA) uit. Een BEA bestaat uit een inventaris van de bomen enerzijds en mogelijke impact van de werkzaamheden op de bomen anderzijds.

Boombeschermingsplannen

Als er impact van de werken in kaart is gebracht en er maximaal rekening is gehouden met de bomen werken we een boombeschermingsplan uit om de projectontwikkelaar, architect, aannemer en de opdrachtgever te ontzorgen. Het boombeschermingsplan lijst de maatregelen op die moeten genomen worden om de bomen maximaal te beschermen tijdens de werf. We engageren ons om bomen in optimale omstandigheden door de werken te loodsen en ervoor te zorgen dat ze na oplevering nog vele jaren hun ecosysteemdiensten kunnen vervullen. Als deel van het boombeschermingsplan wordt een boomwaardebepaling opgemaakt volgens het standaardbestek 250.

Bomenplan

Bomen vormen ook binnen gemeentes en steden de hoeksteen van een leefbaar klimaat. Hitte-eiland effect, waterbuffering, luchtzuivering zijn maar enkele uitdagingen waar bomen een belangrijke rol kunnen in spelen. Om bomen de aandacht te geven die ze verdienen is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan het beleid en het beheer van bomen. Dit kan door een bomenplan op te maken. Het bomenplan bevat de beleidsuitgangspunten en geeft aan hoe die moeten verwezenlijkt worden.

Het bomenplan focust zowel op het behoud van het bomenbestand als op het uitbreiden ervan. Het maakt het bomenbeleid en -beheer concreet, transparant en duurzaam.

Contact

boombeheer met Joti

Jotie De meyer
Boomexpert

jotie.de.meyer@landmax.be
+32 499 94 99 81