Bos, Bos en nog eens bos

Bossen en bosuitbreiding halen de laatste jaren regelmatig de krantenkoppen. Zo stelde minister Zuhal Demir als doelstelling om deze legislatuur 4000 ha nieuw bos te creëren in Vlaanderen. Landmax tracht hierbij zijn steentje bij te dragen door het realiseren van diverse aanplantingen met verschillende partijen. Zo realiseerde Landmax het voorbije jaar nieuwe aanplantingen bij zowel private eigenaars als overheden.

Een goed beplantingsplan is de start

Elke aanplant start met een weldoordachte soortenkeuze en beplantingsplan. Voor de soortenkeuze wordt rekening gehouden met de standplaatsgeschiktheid van soorten. Deze standplaatsgeschiktheid hangt af van het bodemtype, de lichtcondities, de vochtigheidsgradiënt, soorten in naburige bossen en het beoogde streefbeeld voor het bos. Naast de soortenkeuze is de plaatsing en menging ook van belang. Sommige soorten hebben een sterkere behoefte aan licht en dienen eerder langs de rand van de aanplanting geplaatst te worden. Op deze manier krijgen deze bomen nog voldoende licht en kunnen ze hun groei behouden, ook wanneer het bos ouder wordt.

In het beplantingsplan wordt ook steeds rekening gehouden met het ecologische aspect. Zo wordt er maximaal ingezet op structuurvariatie in het toekomstige bos. Bosranden die maximaal aangepast zijn aan de lichtcondities zorgen voor de horizontale structuurvariatie, en een menging van snel en traag groeiende soorten zorgt voor de verticale structuurvariatie. Zo ontstaat er een bosstructuur die geliefd wordt door diverse fauna.

Naast nieuwe aanplantingen zorgt Landmax ook voor heraanplantingen en streven we naar een verhoging van de soortendiversiteit tijdens beheerwerkzaamheden voor goedgekeurde beheerplannen. Zo zetten we in op het aanplanten van streefbeeld-specifieke soorten om de soortendiversiteit te verhogen en de opstanden weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering.

Enkele cijfers over bosaanplant

In het voorbije plantseizoen zorgde Landmax voor de aanplant van meer dan 17.000 bomen. Hierbij werd gebruikgemaakt van 30 struik- en boomsoorten: zomereik, wintereik, winterlinde, haagbeuk, boskers, ruwe berk, beuk, douglasspar, hazelaar, wegedoorn, wilde lijsterbes, sporkehout, éénstijlige meidoorn, sleedoorn, gladde iep, wilde liguster, ratelpopulier, Spaanse aak, gewone esdoorn, hondsroos, schietwilg, Gelderse roos, rode kornoelje, zwarte els, wilde kardinaalsmuts, taxus, grauwe abeel, Europese vogelkers, gewone vlier en zomerlinde.

Written by admin