Ecologisch bermbeheer

Het Vlaamse landschap is de afgelopen honderd jaar enorm veranderd. De toenemende verstedelijking, ons uitgebreide netwerk aan infrastructuur en de intensivering van industrie en landbouw zorgen voor een sterke versnippering. In onze beperkte open ruimte moet het leefgebied van wilde planten en dieren vaak wijken voor andere functies. Veel soorten hebben zich noodgedwongen teruggetrokken naar een van de weinige plaatsen waar ze nog kunnen en mogen vertoeven: onze wegbermen. Gelukkig is de oppervlakte aan wegbermen in Vlaanderen groter dan de oppervlakte van alle erkende natuurreservaten samen. Een weloverwogen beheer van onze bermen is daarom logisch. Eco-logisch. 

ecologisch bermbeheer

Verschillende functies vervat in een goed bermbeheer

Makkelijker gezegd dan gedaan! Er moet namelijk rekening gehouden worden met de verschillende functies van een wegberm zoals de verkeerstechnische functie, waterbouwkundige functie, ecologische functie en landschappelijke functie. Anderzijds is er in de regelgeving weinig rekening gehouden met de technische en financiële aspecten van het beheer. Met een bermbeheerplan kan men een duidelijke kader stellen voor de toekomst en een eventuele afwijking van het bermbesluit aanvragen.

ecologisch bermbeheer

Nood aan een doeltreffend ecologisch bermbeheerplan?

Bij Landmax hebben wij als ecologisch studiebureau de nodige ervaring en expertise om een doeltreffend ecologisch bermbeheerplan uit te werken. We doen dit op maat en vertrekken hiervoor vanuit een grondige inventarisatie van de huidige natuurwaarde in en rond de bermen. Daarna voeren we een waardebepaling en classificatie uit en bepalen de frequentie, de periodes en methode van de beheerwerken. We houden altijd rekening met het beschikbare budget en faciliteiten voor de uitvoering van de beheerwerken. Op basis hiervan maken we dan een praktisch en haalbaar beheerplan. Dit beheerplan is voorzien van de nodige instructies, zodat elke groendienst of groenprofessional ermee aan de slag kan.

Written by admin