GEN-spoor

Ecologische studie, landschappelijk ontwerp

 

Klant: Tucrail
Periode uitvoering: 2022

In opdracht van Tucrail voerde Landmax een studie uit naar de ecologische en landschappelijke inpassing van de uitbreiding van het GEN-spoor L124 en de realisatie van de fietssnelweg F207 parallel  hieraan.  Via  ontwerpend  onderzoek  gingen we na wat de mogelijkheden zijn om de barrièrewerking van het spoor en de fietssnelweg te verminderen.

In eerste instantie werd een analyse van de ecologische en landschappelijke structuur uitgevoerd op macro-, meso- en  microschaal. Vervolgens werden de potenties voor ecologische verbindingen  op  meso-  en  microschaal  verder  uitgediept.  Finaal  werden  er  vier cruciale  locaties  gedetecteerd  waar maatregelen i.f.v. ecopassages essentieel zijn en werden algemene knelpunten en aandachtspunten voor de globale connectiviteit langsheen deze infrastructurenbundel in kaart gebracht.

Via ontwerpend  onderzoek  werden  voor  de  vier  faunapassages  een  aantal  mogelijkheden  voor  de  realisatie  ervan  bekeken. Voor  elke  faunapassage  werd  in  kaart  gebracht  welke  soortengroepen  ervan  gebruik  zouden  kunnen  maken  en  welke  ontwerpmatige randvoorwaarden hiertoe in acht moeten genomen worden.

Written by admin