januari 17, 2022 Natuurbeheerplan Geen reacties

Natuurbeheerplan 's Gravenbos

In opdracht van een private eigenaar werd een natuurbeheerplan type 2 opgemaakt voor het ‘s Gravenbos. Het totale beheerplangebied heeft een oppervlakte van meer dan 120 ha. Het Gravenbos is een typisch 18e -eeuws sterrebos, dat tevens Europees beschermd is als onderdeel van het Natura 2000-habitatrichtlijngeboied ‘Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek’. Daarnaast bevat het gebied een voor de regio belangrijke populatie kamsalamander. Binnen een parkzone bevindt zich het ’s Gravenkasteel.

Binnen het beheerplan worden voor een periode van 24 jaar de beheerdoelstellingen en –maatregelen voor dit domein bepaald, zoals o.a. (onderhouds)beheer van de poel en omgeving voor instandhouding van de aanwezige populatie kamsalamander, groepenkappen in kader van verjonging, economische houtoogst, veteraanbomenbeheer, beheer van dreven en de organisatie van de toegankelijkheid.

Het beheerplan moet ervoor zorgen dat de verschillende aspecten (bosbeheer, natuurwaarden, erfgoedwaarden, recreatie) van dit gebied beter op elkaar afgestemd worden.

Written by admin