Natuurbeheerplannen voor particuliere klanten

Om als private eigenaar van bos- of natuurgebied uw terrein goed te kunnen opvolgen, is een natuurbeheerplan onmisbaar. Landmax stelt voor particuliere klanten natuurbeheerplannen op van 2 tot 400 ha.

In een natuurbeheerplan worden de actuele en potentiële natuurwaarden van het groengebied in kaart gebracht. Er wordt hierbij telkens gestreefd naar een evenwicht tussen de natuurdoelen en economische rendabiliteit van het domein of landgoed. Natuur- en/of bosgebieden kunnen immers duurzaam beheerd worden met aandacht voor zowel de ecologische, de economische als de sociale functie. Een groengebied kan verschillende ecosysteemdiensten leveren zoals natuurlijke waterzuivering en waterberging, natuurgebonden recreatie, jacht, visvangst en houtopbrengst. Het onderling evenwicht tussen de drie functies wordt bepaald door de ambities van de eigenaar en de draagkracht van het gebied. Hierbij is de zelfvoorzienendheid van het domein een belangrijk aspect. Zo kunnen de opbrengsten van houtoogsten bijvoorbeeld gebruikt worden om nieuwe aanplanten of exotenbestrijding te financieren.

De opmaak van een natuurbeheerplan biedt verschillende voordelen. Een goedgekeurd natuurbeheerplan is 24 jaar geldig en dekt alle vergunningen, machtigingen en ontheffingen in kader van het Natuur- en Bosdecreet die nodig zijn om de geplande werken uit te voeren. De overheid voorziet ook subsidies voor wie beheermaatregelen neemt die leiden tot kwalitatievere natuur. Bovendien zijn er fiscale voordelen voor de onroerende voorheffing, de erfbelasting, de schenkbelasting en de verkooprechten gekoppeld aan het afsluiten van een natuurbeheerplan.

Landmax kan particuliere klanten ondersteunen in het proces van natuurbeheerplannen vanaf de opmaak van de doelstellingen en visie voor het groengebied tot en met de planning van beheerwerken. Het natuurbeheerplan zal zo dienen als een toekomstplan voor uw natuur- of bosgebied.

Written by admin