Groenbeheerplan voor de Vlaamse Waterweg

Voor ongeveer 600 kilometer bermen langs Vlaamse kanalen, die beheerd worden door de Vlaamse Waterweg, maakt Landmax een groenbeheerplan op.

600 kilometer berm betekent ongeveer 200 hectare grasland, daarmee beheert de Vlaamse Waterweg één van de grotere, potentiële natuurgebieden van Vlaanderen. Kanalen en waterlopen verbinden bovendien verschillende natuurzones waardoor de bermen niet alleen één van de grotere natuurgebieden vormen maar ook een unieke migratiefunctie hebben voor heel wat fauna en flora.

Inventarisatie en evaluatie

Landmax inventariseerde alle grazige vegetatie en evalueerde de natuurwaarde met behulp van de quick-scan methodiek van het INBO. Op basis van deze waardering wordt een maaibeheer uitgewerkt dat eenvoudig uitvoerbaar is en toch de natuurwaarde sterk zal verbeteren.

Voor de bomen langs de kanalen wordt een beheerkader uitgewerkt dat moet garanderen dat de veiligheid op de jaagpaden gegarandeerd kan blijven en tegelijkertijd het landschapsbepalende beeld van de bomenrijen behouden blijft, de habitatfunctie voor onder andere vleermuizen behouden blijft en het boombeheer betaalbaar blijft.

Bent u beheerder van groen of natuur en wil u het beheer ook planmatig aanpakken met oog voor natuurwaarde en pragmatiek? Neem contact op.

 

Overig nieuws