PASSende beoordeling en verscherpte natuurtoets

Vergunningsplichtige projecten in de buurt van de beschermde natuurgebieden (Natura-2000 en VEN-gebieden) kunnen niet vergund worden wanneer zij een significant negatief effect hebben op Natura-2000 gebieden of onvermijdbare en onherstelbare schade berokkenen aan VEN-gebieden. Maar hoe gaat u dit na? En kan uw project alsnog vergund worden?

passende beoordeling

Detailonderzoek om impact te beoordelen

In het geval van Natura-2000 gebieden, wordt de impact van uw project gedetailleerd nagegaan door het opstellen van een passende beoordeling. Voor VEN-gebieden wordt een dergelijk onderzoeksrapport dan weer een verscherpte natuurtoets genoemd. Hierin wordt het project ontleed en worden alle effecten met een mogelijke negatieve invloed besproken.

Indien blijkt dat het project niet toegelaten schade aan het beschermde gebied veroorzaakt, is het in de huidige staat niet vergunbaar. Maar daarom moet uw project nog niet direct de vuilbak in. Binnen het onderzoeksrapport (passende beoordeling of verscherpte natuurtoets), wordt nagegaan op welke manier de negatieve schade of impact kan vermeden of verminderd worden. Als deze maatregelen en aanpassingen opgenomen worden in het project, is het niet langer in strijd met de natuurwetgeving en kan het alsnog vergund worden.

Natuurimpact beoordeeld door deskundigen

Landmax begeleidt tal van projecten, voor zowel particulieren als overheden. Zo onderzochten we reeds de impact van verschillende restoratieprojecten, woningbouw, wegenisverbreding, recreatieve zwemvijver, grootschalige natuur-educatieve infrastructuur, enzovoort. Met het voorzien van enkele tijdelijke maatregelen bij de projectuitvoering en enkele permanente aanpassingen in het ontwerp konden deze projecten alsnog vergund worden. 

Twijfelt u over de impact van uw project op de omliggende natuur? Neem dan gerust contact op met Landmax.

Written by admin