Naast subsidiemogelijkheden voor bosomvorming en projectsubsidies is ook een subsidie mogelijk voor het beheer van leefgebied van bepaalde soorten en dit op voorwaarde dat:

  1. Wordt voldaan aan Artikel 11 van het subsidiebesluit;
  2. De maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, geen deel uitmaken van het reguliere beheer van vegetaties die subsidiabel zijn via de beheersubsidies, en relevant en nodig zijn voor de instandhouding en het herstel van de soorten in het leefgebied en de verbetering van de kwaliteit van het leefgebied;
  3. Het leefgebied waarin de maatregelen worden uitgevoerd, opgenomen is in het natuurbeheerplan als een natuurstreefbeeld;
  4. De aanvrager het engagement om de beheermaatregelen uit te voeren opneemt in het natuurbeheerplan.

De subsidiebedragen met inbegrip van de maatregelen die voor bepaalde soortengroepen genomen dienen te worden, worden vermeld in Tabel 3 en Tabel 4. De subsidie wordt toegekend voor een periode van 6 jaar, behalve als het natuurbeheerplan voor het verstrijken van deze periode wordt opgeheven.

Meer weten over de implicaties van de nieuwe vereenvoudigde wetgeving rond het Natuur- en Bosbeleid in Vlaanderen? Ontdek het hier.

Advies nodig? Bel ons op +32 14 26 25 00 of stel hier je vraag. We helpen je graag verder.