Tabel 3: Subsidiebedragen voor het beheer van leefgebied van bepaalde soortengroepen. De nummering van de soortengroepen in tabel 3, wordt besproken in tabel 4.

 

Pakket

maatregelen

soortengroep

bedrag/ jaar

1

onderhoud van greppels met het
oog op slikranden

1

€ 0,3 per meter

2

onderhoud van kleine
landschapselementen: haag

2+3+4+8

€ 1,5 per meter

3

onderhoud van kleine
landschapselementen: houtkant

2+3+4+8

€ 25 per are

4

onderhoud van kleine
landschapselementen: knotbomen

2+8

€ 1,5 per boom

5

onderhoud van kale bodem –
microschaal

2+3+4+5+6

€ 25 per kale bodem

6

gefaseerd maaien omwille van
ongewervelden

2+3+4+5+6+8

€ 110 per ha

7

hakhout- of middelhoutbeheer

6+7+8+9

€ 100 per ha

8

ruimen van poelen <100m_

12

€ 70 per poel

9

ruimen van poelen >100m_ en
<300m_

12

€ 125 per poel

10

ruimen van poelen >300m_

12

€ 175 per poel

11

traditioneel vijverbeheer
<3ha, met uitsluiting van het ruimen van het slib

10+11+12+13

€ 580 per vijver

12

traditioneel vijverbeheer >3ha,
met uitsluiting van het ruimen van het slib

10+11+12+13

€ 860 per vijver

13

maaien bij traditioneel
vijverbeheer

11+12+13

€ 1 850 per ha

 

 

Tabel 4: Verschillende soortengroepen, het ecoprofiel waartoe de soortengroep behoort en de verschillende doelsoorten waar subsidies in het kader van soortenbeheer voor bekomen kunnen worden.

 

Soortengroepen

Ecoprofiel

soorten

1

vogels van natte graslanden

kleine zilverreiger, steltkluut,
kemphaan, kluut, tureluur, kwartelkoning, wulp, grutto, watersnip

2

dieren van structuurrijke
graslanden in een kleinschalig landschap

kwartelkoning, grauwe klauwier,
grasmus, graspieper, paapje, haas, argusvlinder, oranje zandoogje, steenuil,
geelgors, vleermuizen, roodborsttapuit, gouden tor, braamsluiper

3

dieren van natte, structuurrijke
graslanden, ruigtes en grote zeggen

zeggenkorfslak,
moerassprinkhaan, zompsprinnkhaan, bosrietzanger, dwergmuis, watersnip,
sprinkhaanzanger

4

dieren van grote heide-, duin-
en graslandcomplexen

gladde slang, tapuit,
levendbarende hagedis, roodborsttapuit, adder

5

dieren van schraal grasland

aardbeivlinder, veldkrekel,
veldparelmoervlinder, kleine parelmoervlinder, klaverblauwtje, bruin
dikkopje, grauwe klauwier

6

dieren van kleinschalige
structuurrijke heiden

blauwvleugelsprinkhaan,
gentiaanblauwtje, groentje, heideblauwtje, heivlinder, knopsprietje,
kommavlinder, negertje, snortikker, heidesabelsprinkhaan, zadelsprinkhaan,
levendbarende hagedis, roodborsttapuit, gladde slang, nachtzwaluw,
boompieper, boomleeuwerik

7

dieren van voedselarme bos- en
heidecomplexen

nachtzwaluw, boomleeuwerik,
boompieper, vleermuizen

8

dieren van lichtrijke bossen,
mozaïeklandschappen, bosranden en zomen

vliegend hert, Spaanse vlag,
hazelmuis, eikelmuis, grote weerschijnvlinder, bont dikkopje, keizersmantel,
kleine ijsvogelvlinder, eikenpage, bruine eikenpage, hazelworm, gekraagde
roodstaart, bonte vliegenvanger, goudvink, vleermuizen, gouden tor

9

dieren van structuurrijke,
gesloten bossen

middelste bonte specht,
wespendief, zwarte specht, havik, appelvink, fluiter, bosuil, glanskop,
goudvink, boomklever, houtsnip, matkop, nachtegaal, wielewaal, gewone
bronlibel, vuursalamander, das, vleermuizen

10

moerasvogels

porseleinhoen, roerdomp,
lepelaar, woudaap, blauwborst, kwak, bruine kiekendief

11

dieren van vegetatierijke
plassen

platte schijfhoren, gevlekte witsnuitlibel,
vroege glazenmaker, variabele waterjuffer, gaffelwaterjuffer, glassnijder,
Kempense heidelibel, gevlekte glanslibel, knoflookpad, boomkikker,
bittervoorn, snoek, zeelt, dodaars, zomertaling, slobeend, geoorde fuut

12

dieren van poelen

vroedmeesterpad, kamsalamander,
boomkikker

13

dieren van vennen, voedselarme
vijvers en poelen

heikikker, poelkikker,
rugstreeppad, knoflookpad, maanwaterjuffer, speerwaterjuffer, noordse
witsnuitlibel, venglazenmaker, venwitsnuitlibel, hoogveenglanslibel, gerande
oeverspin