december 3, 2020 Geen categorie, Nieuws Geen reacties

Tijdelijke natuur ‘Ecowijk Gantoise’ deel sogent

In opdracht van sogent staat Landmax in voor het tijdelijke beheer van de braakliggende site. Het uitvoeren van beheerwerken, het betrekken van de buurt en het mee coördineren van nieuwe tijdelijke initiatieven op de site behoren tot ons takenpakket.

Situering en vergunning tijdelijke natuur

Op de braakliggende site van het voormalige Ottenstadion zal onder impuls van sogent de realisatie van een geheel nieuwe ‘Ecowijk Gantoise’ plaatsvinden. In afwachting van de eerste spade lijkt de spontaan verschijnende natuur momenteel de grootste winnaar. Landmax kreeg de opdracht het beheer van het terrein te organiseren. 

Na overleg met de opdrachtgever beslisten we in eerste instantie een vergunning voor ‘Tijdelijke Natuur’ aan te vragen. Een inventarisatie van de fauna en flora op het terrein werd uitgevoerd en goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos. Het concrete gevolg is dat alle supplementaire natuurwaarde die verschijnt na de goedkeuring van onze soortenlijst, niet in acht dient genomen te worden voor compensatie bij de finale vergunningsaanvraag op het terrein. Dit geeft ons alle kansen om een tijdelijk natuurbeheer volgens de regels van de kunst uit te voeren. Het ideale opstapje naar de latere ambitie van biodiversiteit in de ‘Ecowijk Gantoise’.

Participatie met de buurt

Na de opmaak van het schetsontwerp werden twee participatiemomenten voorzien met de buurtbewoners om de tijdelijke invulling verder vorm te geven. Verschillende  ideeën werden geuit en pril enthousiasme wakkerde initiatieven aan. Met alle opgedane kennis op zak, kon Landmax een visie uitwerken die ecologie koppelt aan ruimte voor sociale initiatieven. Deze visie vertaalden we in een concreet beheerplannetje met budgettering.

Participatiemomenten met de buurt

 

Beheer van de site

In het najaar van 2020 konden we de eerste beheerwerken uitvoeren. Op het programma stonden het maaien van paden, het vrijmaken van de waterrijke depressie, het creëren van zichtassen op het water, het gedeeltelijk maaien van de grazige vegetatie en ruigten met behoud van eilandjes, het rapen van zwerfvuil, het snoeien van een hoekboom, etc.

Het doel is om deze startsituatie onder een dynamisch beheer in stand te houden en mee te laten evolueren met de toekomstig noden en wensen. Op die manier wordt de tijdelijke situatie van de Ecowijk Gantoise een sociaal en ecologisch voorbeeldconcept waar biodiversiteit, burgerengagement en stadsontwikkeling hand in hand de weg vooruit bewandelen.

In het najaar 2020 werden de eerste beheerwerken uitgevoerd

Written by admin